Toelichting Schadeaangifteformulier

Algemene vragen
In de volgende situaties kunt u aanspraak maken op een uitkering van het UWV:

Zwangere werkneemster
Ziekte ten gevolge van zwangerschap (Ziektewet). Zwangerschap en Bevallingsverlof (WAZO).

Oproepkrachten
Meld uw zieke oproepkracht eerst bij het UWV. Het UWV toetst of er recht bestaat op een Ziektewet uitkering. Als dit niet het geval is, dien dan de claim in bij Mandaat Assuradeuren.

Werknemers met een structurele functionele beperking, no risk polis
Voor de volgende groepen werknemers kunt u bij het UWV een beroep doen op de “no risk” polis (artikel 29b ZW):

 • Werknemers die direct voor het dienstverband recht hadden op een WGA uitkering.
 • Werknemers met een WGA uitkering die bij de eigen werkgever in dienst zijn gebleven nadat het recht op uitkering is vastgesteld.
 • Werknemers na 1 januari 2015 bij u in dienst en vallen onder het doelgroepenregister.

De “no risk” polis geldt gedurende de eerste 5 jaar nadat een werknemer in dienst is getreden of, als een werknemer met een WIA-uitkering in dienst blijft, 5 jaar nadat het recht op uitkering is ingegaan.

Voor werknemers die na “wachttijd WIA” minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard, bij u in dienst zijn gebleven en binnen 5 jaar opnieuw uitvallen vanwege dezelfde ziekteoorzaak geldt dat zij alsnog aanspraak kunnen maken op een WIA- uitkering. Deze WIA-uitkering kunt u in mindering brengen op uw loondoorbetaling.

Voor werknemers met een gedeeltelijke WAO- uitkering kunt u een herziening van de WAO- uitkering aanvragen. Een eventuele verhoging van de WAO-uitkering kunt u in mindering brengen op uw loondoorbetaling. Dit geldt ook bij de toekenning van een WAO-uitkering na Ambertoetsing!

Meer informatie vindt u op www.uwv.nl.

Ongeval, verhaalbare schade
Als er sprake is van een ongeval en een eventueel wettelijk aansprakelijke derde, dan bent u verplicht de schade te verhalen op die aansprakelijk derde. Op uw polis is verhaalsrechtbijstand standaard meeverzekerd. Smart Letselschade rechtsbijstand voert de verhaalsactie voor u uit! U moet wel zelf melding maken bij Smart Letselschade.
Kijkt u hiervoor op www.smartletselschade.nl.

Op het schadeaangifteformulier heeft u de mogelijkheid te vermelden dat er sprake is van verhaal op een aansprakelijke derde?

Ziekteopgave per werknemer Naam werknemer
De naam van de werknemer moet overeenkomen met de naam die bij uw arbodienst of deskundige dienst bekend is. Wilt u bij meerdere werknemers met dezelfde achternaam het personeelsnummer vermelden?

Loonbegrippen (*)
In geval van een zieke werknemer die langer ziek is dan het gekozen eigen risico, kan er een claim gedaan worden op de polis.
Er bestaat veel onduidelijkheid over het loon dat doorgegeven moet worden bij de claim, kijk daarom goed wat er op het polisblad staat omschreven als loonbegrip.
Dit kunnen de onderstaande loonbegrippen zijn:

 • Brutoloon; loon voor aftrek van belastingen en premies.
 • Loon voor loonheffing (fiscaal loon of heffingsloon); het brutoloon plus bijvoorbeeld auto van de zaak minuseventuele pensioenpremie (gemaximeerd op polisblad per jaar).
 • Loon sv wetten; gelijk aan Loon voor loonheffing (tot door overheid bepaald maximum dagloon)

Daarnaast is het van belang aan te geven of het bedrag:

 • per maand, 4-weken of week betaald wordt;
 • inclusief of exclusief vakantietoeslag is (TSF, tijdspaarfonds);
 • loondoorbetaling 13e maand of 14e periode (4 weken loon).

Het vaststellen van de loondoorbetalingsverplichting wordt gedaan door de werkgever. Als die is vastgesteld, dan dient aan de hand van het afgesloten loonbegrip het loon meegegeven te worden bij de claim. Om te kunnen zorgen voor een snelle en goede uitkering, is het zaak dat uw relatie op de hoogte is van deze informatie. Mochten er nog vragen zijn over welk bedrag doorgegeven moet worden, neem dan gerust contact op met de afdeling administratie van Mandaat Assuradeuren via 0314 – 728 800.

Ziekteperiode
Wilt u verschillende ziekteperiodes per werknemer apart vermelden op het schadeaangifteformulier?

Als eerste ziektedag geldt de dag waarop de werknemer wegens ziekte niet heeft gewerkt. Voor parttimers geldt hierbij de eerste dag waarop de werknemer normaal zou hebben gewerkt als de ziekte zich niet had voorgedaan.
De einddatum van de ziekte is de dag waarop de werknemer weer gaat werken.

Percentage ziek
Vermeld hier het arbeidsongeschiktheidspercentage van uw werknemer. Als het percentage wijzigt gebruikt u dan een volgende regel op het schadeaangifteformulier.

Percentage arbeidstherapie
Hier het percentage dat uw werknemer op arbeids- therapeutische basis werkzaam is. Werken op therapeutische basis is bedoeld om duidelijkheid te krijgen over de mate van belastbaarheid van uw werknemer. Meestal is een korte periode voldoende om dit te verkrijgen.
Werken op therapeutische basis wordt conform de polisvoorwaarden maximaal 4 weken vergoed.

Overlijden
Als een werknemer overlijdt, heeft u recht op een overlijdens- uitkering. Wilt u de volgende gegevens meezenden met de schadeclaim:

 • loonstrook met relevante loongegevens
 • bewijs van overlijden
 • evt. CAO bepalingen op het gebied van de overlijdensuitkering

Werkhervattingscompensatie
Als uw werknemer bij de WIA toets na 2 jaar ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt is en dus géén WGA-uitkering ontvangt, biedt mogelijk uw ziekengeldverzekering een eenmalige uitkering, de Werkhervattingscompensatie, indien de 1e ziektedag tijdens de looptijd van de verzuimpolis valt. Wilt u in dat geval de beschikking van het UWV meesturen?

Ondertekening
Vergeet u niet het schadeaangifteformulier volledig in te vullen en te ondertekenen.